ייפוי כח מתמשך


המסמך החשוב ביותר בחייך!

מהו ייפוי כח מתמשך?
ייפוי הכח המתמשך הינו כלי משפטי תכנוני, אשר נועד להחליף את הליך מינוי האפוטרופסות דרך ביהמ"ש, ונותן לכל אדם בגיר את היכולת לתכנן את עתידו על פי רצונו שלו.
שהרי, לא ניתן להעריך מראש, מי חלילה יקלע למצב רפואי בו כושר השיפוט שלו יפגע, למשל על ידי הידרדרות בריאותית, מחלה או תאונה ומשכך יש חשיבות יתרה להכיר כלי משפטי זה, אשר יש בו בכדי להקל באופן משמעותי, על ניהול הטיפול באדם, אשר מאבד את כשירותו ויכולת השיפוט שלו ובפרט בימים אלו, בהם שורר חוסר הוודאות.
 
המצב המשפטי;
עד לאחרונה, החוק הקנה לאדם מידה מאוד מצומצמת של השפעה על זהות האדם אשר ימונה לו, באם לא יהיה כשיר וצלול, בכדי לטפל בענייניו. למעשה המנגנון היחידי שבאמצעותו אדם היה יכול לקבל סמכות לנהל את ענייניו היה דרך מינוי אפוטרופוס. מינוי שכזה מתאפשר רק לאחר שהאדם כבר איננו צלול וכשיר ורק על ידי בית משפט, אשר לו הסמכות לקבוע את הצורך וזהות האפוטרופוס והוא זה שמכריע בעניין.
תיקון לחוק הכשרות והאפוטרופסות הגדיל את חירותו של האדם וקבע כי כל אדם יוכל לעצב ולקבוע את גורלו באמצעות ייפוי כח מתמשך. היינו, האדם, בעודו צלול בדעתו, הוא זה אשר מסמיך וקובע מבעוד מועד, את זהות האדם אשר יפעל ויטפל בענייניו, כאשר לא יוכל עוד לעשות כן.
בעזרת יפוי הכח המתמשך, אדם יכול לקבוע מראש ולהחליט בענייניו, הן הרכושיים, הן האישיים והן הרפואיים, כולם או מקצתם וליתן כל הוראה אשר הוא חפץ בה, אשר תתקבל בשמו, כאשר לא יוכל עוד לקבלה בעצמו. מטבע הדברים, היינו מעדיפים ואף רוצים, כי בנסיבות אלו, לא תהיה זו המערכת המשפטית שתקבע, אלא יהא זה האדם עצמו, אשר יקבע את זהותו של מיופה הכח, אדם הקרוב אליו, עליו הוא סומך ואשר יודע כי יפעל וידאג לטובתו ועל פי הנחיותיו שיקבעו.
יש להבין כי במקרה בו אדם יאבד את כושר שיפוטו ולא יוכל עוד לקבל החלטות בענייניו הרכושיים, האישיים והרפואיים, וכאשר לא נחתם על ידו יפוי כח מתמשך, לפני אובדן כשירותו, המדינה היא שתחליט בענייניו, בדרך של מינוי אפוטרופוס. לא למותר לציין, כי הליך אפוטרופסות הינו ארוך, מסורבל, הכולל תשלומי אגרות ודיווחים שנתיים לאפוטרופוס הכללי, רו"ח וחשבון יעודי, ומקשה משמעותית על בני המשפחה המטפלים, והחשוב מכל -  רצונו של האדם נדחק הצידה ולא בא לידי ביטוי.
 
למי זה נועד?
ההמלצה היא כי על כל אדם בגיר וצלול בדעתו, לחתום על מסמך חשוב זה בכדי לאפשר את קבלת ההחלטות בענייניו בידי אדם עליו הוא סומך שיפעל על פי הנחיותיו ולא להותיר זאת בידי המדינה או אדם זר אחר אשר יחליטו עבורו, ואינם בקיאים או יודעים את רצונותיו.
 
יתרונות;
יתרונותיו של מסמך יפוי הכח המתמשך הינם רבים וכוללים בין היתר הגנה על אוטונומיית הפרט, כאשר האדם הממנה, מייפה הכח, מחליט מתי ובאילו תנאים יכנס ייפוי הכח לתוקפו; מי יהיה אמון על ענייניו במידה ויאבד את כשירותו; אילו נושאים ועניינים יהיו באחריותו של מיופה הכח ואילו לא; האם יהיה חייב בחובת דיווח או ידוע לאדם אחר; וכן כל כלל ודבר אשר ברצונו לקבוע, לרבות תנאי ביטולו של ייפוי הכח המתמשך. בנוסף יודגש כי תהליך זה, מהיר ויעיל על פני האלטרנטיבה של מינוי אפוטרופוס ולבטח כשהוא משקף את רצונותיו של האדם הממנה.  
ככלל, ייפוי כח מתמשך הינו מסמך אשר ניתן בכל עת לבטלו או לשנותו וכשמו כן הוא, איננו מוגבל בזמן, בניגוד לייפוי כח רגיל אשר תקף ל- 10 שנים. יתרה מזו, ניתן לקבוע גם מיופה כח חליפי, אשר יכנס בנעליו של מיופה הכח, באם לא יוכל להתמנות מאיזושהי סיבה (כגון חוסר כשירות או כאשר הלך לעולמו) או באם מינויו יפקע עפ"י אחת מן ההוראות הקבועות בחוק, ובכך להבטיח את המשך תוקפו של ייפוי הכח המתמשך והבטחת קיום רצונותיו ובקשותיו של האדם הממנה.
כמו כן, ייפוי כח מתמשך מפחית את הסכסוכים המשפחתיים, שכן האדם הממנה מגדיר באופן מדויק והתואם את רצונותיו שלו, מי יהיה אחראי על ענייניו, באיזה תחום ובאיזה אופן. אין מגבלה על כמות מיופי הכח אותם ניתן לקבוע, כך שהממנה יכול גם ליתן הוראות אחרות ולחלק בין מיופי הכח את התחומים והאחריות אשר נכללים בייפוי הכח המתמשך, ממש כמו בצוואה, אשר טיבה לאכוף את רצונותיו של הנפטר לאחר מותו, ע"י כך שרכושו יחולק עפ"י רצונו, ובכדי למנוע סכסוכים מיותרים בין בני המשפחה.
 
איך עורכים ייפוי כח מתמשך?
את ייפוי הכח המתמשך יש לערוך על טפסים מיוחדים ולחתום עליו רק בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והינו מוסמך לערוך יפוי כח מתמשך על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 ואשר אין לו עניין אישי בייפוי הכח.
על עורך הדין המאשר מסמך זה, להתרשם כי אכן הממנה חתם עליו בהסכמה חופשית, ללא כפייה של אדם אחר או מיופה הכח וכי הבין את משמעויות המסמך. עורך הדין אף נדרש לאשר כי מיופה הכח הבין את המוטל עליו, על פי ההנחיות אותן הממנה ציין במסמך.
לאחר עריכתו וחתימתו, יש צורך להפקיד את המסמך במשרדי האפוטרופוס הכללי.
 
כניסה לתוקף;
ייפוי הכח המתמשך יכנס לתוקפו כאשר הממנה חדל מלהבין בדבר ועל פי הוראותיו והנחיותיו המקדימות, אשר צוינו במסמך. בהיעדר הוראות שכאלו, ייפוי הכח המתמשך יכנס לתוקפו על ידי חוות דעת רופא מומחה אשר יקבע כי הממנה איננו עוד צלול בדעתו ואיננו כשיר לקחת החלטות בעניינים אשר פורטו בייפוי הכח המתמשך.
ניתן אף להורות כי בטרם תינתן הצהרה לאפוטרופוס הכללי, בדבר כניסת ייפוי הכח לתוקף, יהא על מיופה הכח להודיע לאדם 'מיודע', אותו בחר האדם הממנה, כי נתקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכח לתוקף, ובכל מקרה, ייפוי הכח ייכנס לתוקפו רק לאחר אישור האפוטרופוס הכללי.
 
מדוע זה המסמך החשוב ביותר שיש לחתום עליו בהקדם האפשרי?
כאשר יש ברשותנו את היכולת להחליט על עתידנו, בתצורת ייפוי כח מתמשך, אשר קובע הוראות עתידיות למצבים בהם האדם הממנה עודו בחיים, אך אינו כשיר וצלול בדעתו, לא נתמהמה ונדאג כי רצונותינו יבואו לידי ביטוי. ראוי יהיה שתתווסף לכך גם צוואה, אשר תוכל להבטיח כי רצונותיו של האדם ימשיכו להתקיים גם לאחר יום מותו.
 

ייעוץ משפטי;
**במשרדנו, מהוותיקים והמוכרים בתחום, עם למעלה מ- 20 שנים של עשייה והובלה בתחום דיני המשפחה, צוואות וירושות, יפוי כח מתמשך ואפוטרופסות, מחלקה ייחודית לצורך כתיבה וניסוח של ייפויי כח מתמשכים המותאמים לכל לקוח, תוך ראיית פני עתיד, ותוך תכנון נכון מבחינת היבטי מס, תכנון והגנה פנסיונית, ניהול עסקים וחברות ועוד.
בצוות המשרד מומחים בתחום, אשר נמנים בועדת ייפוי כח מתמשך בלשכת עורכי הדין ובעלי הסמכה לערוך יפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, וישמחו לעמוד לרשותכם. 

לחץ כאן לכתבה המלאה באתר כלכליסט

 
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze